Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì - Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14733Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì - Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14733