Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14839
Title: Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Phạm, Minh Thu
Keywords: Khu vực Nhà nước;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận chung về chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước, kinh nghiệm của một số nước về chính sách tiền lương, và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế xã hội và tính cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương. Phân tích thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến nay: quá trình cải cách chính sách tiền lương, đánh giá chung về chính sách tiền lương làm rõ những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế. Đề xuất quan điểm và một số giải pháp nhằm cải cách chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước Việt Nam trong thời gian tới: các giải pháp chung, giải pháp cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14839
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2003.pdf
  • Description : 
  • Size : 343.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.