Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15263
Title: Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Philippin giai đoạn 1966 - 1986 : Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống F. Marcos
Authors: Nguyễn, Quốc Hùng
Phạm, Đức Thành
Quang, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Kinh tế;Philippin
Issue Date: 2005
Citation: Quang, Thị Ngọc Huyền. (2005). Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Philippin giai đoạn 1966 - 1986 : Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống F. Marcos. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 1966 - 1986 đã chi phối mạnh mẽ đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước này.
Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 1966 - 1986 đã chi phối mạnh mẽ đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15263
Language: vi
Format Extent: 227 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00622.pdf
  • Description : 
  • Size : 595.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.