Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1538
Title: TỪ TIẾP XÚC VĂN HOÁ TRONG QUÁ KHỨ ĐẾN KINH NGHIỆM ĐỂ HƯỚNG TỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÔM NAY
Authors: Đinh, Văn Đức
Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Đinh, Văn Đức. (2015). TỪ TIẾP XÚC VĂN HOÁ TRONG QUÁ KHỨ ĐẾN KINH NGHIỆM ĐỂ HƯỚNG TỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÔM NAY. Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Abstract: Việt Nam từ cuộc đổi mới 1986 đã bước vào một thời kỳ mới trong lịch sử một trong những nội dung quan trọng đó là hội nhập quốc tế để cùng phát triển. Rõ ràng là trong lịch sử có những vấn đề trước kia chúng ta rất quan tâm thì bây giờ đã lùi vào hậu trường nhưng đồng thời cũng những vấn đề mới đang đặt ra trong số đó có rất nhiều khía cạnh mà chúng tôi cho rằng vấn đề giao lưu giữa các nền văn hoá khác với Việt Nam trong quá khứ đã tạo ra những kinh nghiệm cho phát triển hôm nay trong điều kiện hoà bình và hội nhập là một trong khía cạnh quan trọng của giáo dục.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1538
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5Dinh Van Duc.pdf
  • Description : 
  • Size : 286.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.