Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1540
Title: NGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘI
Authors: Lê, Thị Quý
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Bài viết sẽ phân tích thực trạng, những đóng góp của khoa học về Giới và Gia đình ở Việt Nam từ sau Đổi mới 1986 đến 2011, đồng thời cũng đưa ra tác động của nó tới các thay đổi của luật pháp là xã hội trên phương diện Giới và Gia đình. Những cải cách này thực sự ảnh hưởng tới vấn đề bình đẳng giới ở Việt nam, đời sống người phụ nữ và chất lượng cuộc sống gia đình. Bài viết cũng sẽ chỉ ra các yếu tố quan trọng đã góp phần tạo ra các biến đổi trên, các bài học kinh nghiệm, những thắng lợi là các vấn đề còn khuyết thiếu và xu hướng phát triển của ngành nghiên cứu trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1540
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 7Le Thi Quy.pdf
  • Description : 
  • Size : 220.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.