Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1546
Title: TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Authors: Nguyễn, Cẩm Ngọc
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 7 tr.
Abstract: Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) đến nay đã tròn 1/4 thế kỷ. Đổi mới đang tạo nên vóc dáng đáng tự hào của Việt Nam với kinh tế ngày càng tăng trưởng, xã hội ngày càng tốt đẹp, đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Xây đắp nên diện mạo mới này là công sức của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa học xã hội nhân văn nói riêng là lực lượng có vai trò quan trọng. Trong những năm qua, nhờ được giải phóng mọi tiềm năng phát triển, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã thể hiện vai trò nổi bật của mình trong công cuộc đổi mới để phát triển đất nước, biểu hiện tập trung trên các lĩnh vực sau: 1. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội nhân văn. 2. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu các đề tài, các chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để hoạch định đường lối và chính sách phát triển. 3. Trí thức khoa học xã hội nhân văn với tư cách là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành có tiếng nói phản biện, tư vấn, dự báo về đường lối, chính sách, kể cả luật pháp của Đảng và Nhà nước, góp phần làm chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người của chủ thể cầm quyền. 4. Trí thức khoa học xã hội nhân văn là cầu nối trong quan hệ đối ngoại, góp phần đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với các nước, các dân tộc trên thế giới. Tóm lại, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã tự khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam trong những thế kỷ sắp tới của thế kỷ XXI có thể đạt tới một trình độ phát triển cao, từng bước ngang tầm với khu vực và thế giới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1546
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyen Cam Ngoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 281.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.