Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1563
Title: HỢP TÁC KHOA HỌC VỚI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA PHÁP NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG (TỪ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VĂN HỌC)
Authors: Phạm, Xuân Thạch
Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Phạm, Xuân Thạch. (2015). HỢP TÁC KHOA HỌC VỚI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA PHÁP NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG (TỪ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VĂN HỌC). Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Abstract: Năm 2006, trong một cuộc hội thảo quốc tế với tiêu đề Giao diện mới: tiếp cận lịch sử và xã hội từ những quan điểm liên ngành (new interfaces: interdisiplinary approaches to histories and society) do Viện nghiên cứu văn hóa và Ford Foundation tổ chức, khi trình bày báo cáo của mình về cá đặc điểm của xã hội học văn học tại Việt Nam trước 1986, một Giáo sư của Viện nghiên cứu văn hóa đã mở đầu bài phản biện của mình bằng câu nói (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1563
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 567-574.
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Pham Xuan Thach.pdf
  • Description : 
  • Size : 245.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.