Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan, người hướng dẫn (2009)

  • 149 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng hợp các công trình nghiên cứu về thích ứng nói chung và thích ứng nghề nghiệp nói riêng để từ đó xây dựng khái niệm công cụ của đề tài về thích ứng, nghề nghiệp, thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm. Chỉ ra thực trạng mức độ thích ứng nghề nghi (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2009)

  • Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục phổ thông. Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội từ năm 1996-2006. Qua đó rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm: đảm bảo sự thống nhất và tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chủ trương và định hướng chính trị; Nhận thức và thực hiện tốt sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cách thức quản lý; Thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường lớp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội trong việc phát triển giáo dục phổ thông