Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16175
Title: Công nghệ hướng đối tượng và ứng dụng phát triển hệ thống quản lý khách hàng trước và sau khi bán hàng của doanh nghiệp
Authors: Lê, Thị Châu
Keywords: Công nghệ phần mềm;Công nghệ thông tin;Doanh Nghiệp;Quản lý khách hàng
Issue Date: 2010
Citation: Lê, T. C. (2010). Công nghệ hướng đối tượng và ứng dụng phát triển hệ thống quản lý khách hàng trước và sau khi bán hàng của doanh nghiệp. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1 –Cơ sở lý luận về công ngệ hướng đối tượng và ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML: Chương này trình bày những điểm khái quát hóa về phương pháp mô hình hóa, công nghệ hướng đi tượng và ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất trong việc xây dựng các hệ thống tin học. Mô tả chi tiết quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng. Chương Khái quát về hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM: Chương này trình bày cơ ởlý thuyết về hệ thống quản lý quan hệ khách hàngCRM của doanh nghiệp, đồng thời mô tả các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống CRM tổng quát và cho từng giai đoạn cụ thể. Chương 3 –Đặc tả yêu cầu và các mô hình phân tích hệ thống CRM: Chương này tiến hành quá trình phân tích hệ thống CRM và sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất để mô tả. Chương 4. Các mô hình thiết kế hệ thống CRM: Dựa trên những kết quả đã thu nhận được từ quá trình phân tích ở chương 3 để tiến hành thiết kế hệ thống CRM ở chương 4.Chương 5–Thử nghiệm: Chương này trình bày một số kết quả thử nghiệm từ chương trình demo xây dựng hệ thống CRM.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16175
Language: vi
Format Extent: 12 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02531.pdf
  • Description : 
  • Size : 256.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.