Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16338Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16338