Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16347Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16347