Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel giai đoạn 2015-2020. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel giai đoạn 2015-2020. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam