Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17329
Title: Giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội
Authors: Bùi, Thị Vân Anh
Keywords: Giao tiếp;Hà Nội;Người nghỉ hưu;Tâm lý học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 152 tr.
Abstract: Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hình thức và địa điểm giao tiếp; thời gian giao tiếp; ảnh hưởng của giao tiếp đến đời sống của người nghỉ hưu. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người nghỉ hưu
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17329
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01160.pdf
  • Description : 
  • Size : 146.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.