Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17536
Title: Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập
Authors: Lê, Ngọc Tuấn
Keywords: Du lịch học;Quản lý nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 120 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong chiến lược phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung; triển khai, thực hiện phát triển cơ sơ lưu trú du lịch theo hướng bền vững đảm bảo hiệu quả theo xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới; hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sơ lưu trú du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17536
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01438.pdf
  • Description : 
  • Size : 472.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.