Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17549Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17549