Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17629Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17629