Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Book


  • Authors: Trần, Hậu Kiêm (1997)

  • Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng kế thừa những nội dung cơ bản của đạo đức học truyền thống, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng ta về yêu cầu xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay.

  • Book


  • Authors: Phan, Đình Diệu (1999)

  • Chương 1. Tri thức và công nghệ tri thức. Chương 2. Logich mệnh đề. Chương 3. Logich tân từ cấp một. Chương 4. Tri thức không đầy đủ và các hệ logich không đơn điệu. Chương 5. Tri thức không chắc chắn và lập luận xác suất. Chương 6. Tri thức mơ hồ. Logich mờ và lý thuyết khả năng.