900 - Lịch sử và địa lý : [37]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
  • 00080000324(2).pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

  • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37

900 - Lịch sử và địa lý : [37]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
  • 00080000324(2).pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

  • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37