Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17993
Title: Tổ hợp đứt gãy
Authors: Chu, Văn Ngợi
Keywords: Địa chất;Kiến tạo;Địa chất cấu tạo;Đứt gãy;Trầm tích
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 565-569
Abstract: Các đứt gãy trong vỏ Trái Đất phát triển thành những hệ thống nhất định và là sản phẩm của các trường lực kiến tạo cụ thể. Dưới tác động của trường lực nén ép hình thành hệ thống đứt gãy nghịch và dưới tác động của trường lực căng hình thành hệ thống đứt gãy thuận. Các đứt gãy thuận hoặc nghịch cùng hệ sẽ tạo ra các cấu tạo đặc trưng là địa hào và địa lũy. Hai cấu tạo này được hình thành vào các thời gian địa chất khác nhau và khá phổ biến ở các khu vực trên Trái Đất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17993
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00516.pdf
  • Description : 
  • Size : 756.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.