Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18046
Title: Hệ thống dầu khí
Authors: Nguyễn, Trọng Tín
Nguyễn, Thanh Lam
Keywords: Đá mẹ (đá sinh dầu khí);Đá chứa;Bẫy chứa dầu khí;Đá chắn (tầng chắn)
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Trọng Tín, Nguyễn, Thanh Lam. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 764-777
Abstract: Đối với một bể trầm tích dầu khí, điều kiện tiên quyết là sự tồn tại một hệ thống dầu khí gồm 5 yếu tố chính: đá mẹ, đá chứa, đá chắn, bẫy và thời gian di cư nạp bẫy của hydrocacbon (HC). Trong hoạt động tìm kiếm thăm dò, tùy theo mức độ tài liệu đo vẽ, khảo sát địa chất – địa vật lý, ở một khu vực nhất định, các nhà địa chất sẽ tiến hành phân tích, đánh giá các chỉ tiêu đo định lượng hoặc định tính để tiến hành phân loại triển vọng dầu khí của khu vực đó theo 4 cấp: triển vọng cao, triển vọng trung bình, triển vọng thấp và không có triển vọng. Đồng thời các chỉ tiêu trên cũng được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro (hay hệ số thành công) trong thăm dò (Xem thêm mục từ “Tập hợp triển vọng dầu khí”). Trên thế giới, hệ thống dầu khí được nghiên cứu và đi vào văn liệu từ những năm 80 của thế kỉ trước ở các nước phương Tây (Mỹ, Anh, Canada, Nauy...).Ở nước ta phương pháp phân tích và đánh giá hệ thống dầu khí được áp dụng triển khai vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18046
Language: vie
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00319.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.