Tìm kiếm thăm dò dầu khí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18051Tìm kiếm thăm dò dầu khí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18051