Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18055
Title: Tập hợp triển vọng dầu khí ( play)
Authors: Nguyễn, Trọng Tín
Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Phát hiện dầu khí;Mỏ dầu khí;Cấu tạo tiềm năng dầu khí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Trọng Tín, Nguyễn, Mạnh Cường, Bách khoa thư địa chất (2017), p. 778-785
Abstract: Tập hợp triển vọng dầu khí bao gồm các mỏ, phát hiện, cấu tạo triển vọng, cấu tạo tiềm năng có chung một đơn vị địa tầng và hệ thống dầu khí trong một bể trầm tích. Phân tích tập hợp triển vọng dầu khí được triển khai trong đánh giá tiềm năng dầu khí bắt đầu vào những năm 80 của thế kỷ trước và đến nay phổ biến rộng rãi ở tất cả các nhà thầu dầu khí. Một bể trầm tích dầu khí có thể có một hoặc nhiều tập hợp triển vọng dầu khí. Đồng thời một tập hợp triển vọng dầu khí có thể được chia ra làm nhiều đơn vị nhỏ hơn: phụ tập hợp triển vọng, phụ thuộc vào mức độ chi tiết của tài liệu và đối tượng thăm dò (xem thêm mục từ “Hệ thống dầu khí”). Trong hoạt động thăm dò, ý nghĩa thực tế quan trọng của việc phân tích tập hợp triển vọng dầu khí là luận cứ khoa học để xây dựng các phương án thăm dò hiệu quả, đặc biệt cho công tác khoan.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18055
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00320.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.