Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18112
Title: Bản đồ địa chất
Authors: Nguyễn, Xuân Bao
Keywords: Bản đồ địa chất các tỷ lệ (vùng lục địa);Các loại bản đồ địa chất khác;Các bản đồ địa chất quốc gia Việt Nam;Các bản đồ địa chất khu vực, Châu Á và Thế Giới có bao trùm toàn bộ Việt Nam;Phần phụ lục (Các mẫu ví dụ)
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 881-893
Abstract: Bản đồ địa chất (BĐĐC) là sự thể hiện trên bản đồ địa hình ở tỷ lệ nhất định cấu trúc địa chất một vùng nào đó của vỏ Trái đất và được thành lập hoặc trực tiếp dựa vào kết quả đo vẽ địa chất, hoặc bằng cách biên vẽ trên cơ sở tổng hợp và chỉnh lý các bản đồ và tài liệu địa chất có trước. BĐĐC sử dụng dữ liệu nghiên cứu, điều tra của nhiều chuyên ngành khoa học liên quan với hệ phương pháp ngày càng hiện đại. Nội dung cơ bản thể hiện trên BĐĐC hiện nay là sự phân bố các đơn vị thạch địa tầng (bao gồm tất các thành tạo trầm tích, magma và biến chất khác nhau về thạch học và tuổi) và các đứt gãy. Các đơn vị thạch địa tầng là các thể đá phân lớp hoặc không phân lớp được xác định và mô tả trên cơ sở các đặc tính thạch học dễ thấy của chúng. Tất cả các đơn vị địa tầng đều gồm có đá và do đó có “tính chất đá”, nhưng chỉ các đơn vị thạch địa tầng được phân biệt trên cơ sở loại đá: đá vôi, cát kết, tuf, sét kết, basalt, granit, đá phiến, đá hoa,... Sự nhận biết các đơn vị như thế là có ích để hình dung bức tranh tự nhiên các đá trong vỏ Trái đất, để phân định các dãy đá, để xác định cấu trúc địa chất địa phương và khu vực, để điều tra và phát triển các tài nguyên thiên nhiên và để xác định nguồn gốc các đá. Các đơn vị thạch địa tầng là các đơn vị cơ bản đo vẽ BĐĐC và là yếu tố thiết yếu của địa tầng học vùng đó. Sự phân loại thạch địa tầng thường là cách tiếp cận đầu tiên để nghiên cứu địa tầng ở bất kỳ một vùng mới nào và luôn luôn là chìa khóa quan trọng khám phá lịch sử địa chất ngay cả khu không có tuổi hóa thạch hoặc tuổi đồng vị (Hướng dẫn địa tầng quốc tế, 1976)...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18112
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00123.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.