Khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên, (Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh)
Khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên, (Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh)