Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18145Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18145