Viện Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18155Viện Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18155