Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18158
Title: Địa chất Đông Bắc Bộ
Authors: Đào, Thái Bắc
Trần, Văn Trị
Keywords: Vị trí địa lý-địa chất;Địa tầng khu vực;Magma;Cấu trúc kiến tạo;Tài nguyên địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 895-907
Abstract: Từ giữa đầu thế kỷ 19 đến năm 1945, các nhà địa chất Pháp thuộc Sở Địa chất Đông Dương đã tiến hành nghiên cứu cổ sinh, địa tầng, lập bản đồ địa chất tỉ lệ trung bình các vùng Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… và đã phân chia được các đơn vị địa tầng, magma, cấu trúc kiến tạo chủ yếu ở Đông Bắc Bộ mà nhiều tài liệu vẫn còn giá trị. Từ năm 1945, đặc biệt là từ năm 1955 đến nay, công tác nghiên cứu đo vẽ bản đồ địa chất (Dovjikov A.E.,1965), bản đồ địa vật lý các tỉ lệ và công tác tìm kiếm thăm dò được tiến hành một cách có hệ thống và đã phân chia khá chi tiết với nhiều cơ sở khoa học về địa tầng, magma, tiền Cambri, Phanerozoi, các đơn vị cấu trúc kiến tạo như: vòm biến chất Sông Chảy, đai tạo núi nội lục Paleozoi sớm, rift nội lục, Permi muộn - Mezozoi …
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18158
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00124.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.