Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18159Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18159