Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18162
Title: Tài nguyên địa mạo
Authors: Đặng, Văn Bào
Lê, Đức An
Đào, Đình Bắc
Vũ, Văn Phái
Keywords: Địa chất;Địa mạo Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Đặng, Văn Bào. et al. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1637 - 1663
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18162
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00278.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.