Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bàlamôn giáo?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18630Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bàlamôn giáo?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18630