Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19081
Title: Thế ứng xử văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và việc ứng dụng vào du lịch : Đề tài NCKH. QX.2002.12
Authors: Trần, Thuý Anh
Nguyễn, Thu Thuỷ
Nguyễn, Thị Anh Hoa
Keywords: Du lịch;Du lịch văn hoá;Thế ứng xử;Văn hoá Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu mô hình ứng xử truyền thống của người Việt. Phác hoạ một số đặc điểm ứng xử của người Việt Nam ở thời hiện tại. Trên cơ sở đó tìm ra cách thế ứng xử hợp lý để ứng dụng vào việc phát triển du lịch Việt Nam hiện nay
Description: 116 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19081
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00235.pdf
  • Description : 
  • Size : 121.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.