Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19140
Title: Đá chứa sắt
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Các loại đá chứa sắt;Đá trầm tích
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: á trầm tích sắt là đá chứa nhiều khoáng vật sắt nguồn gốc trầm tích như: gơtit, hydrogơtit, hematit, hydrohematit, manhetit, leptoclorit (samozit), limonit, siderit, mackazit,... Ngoài ra còn lẫn nhiều khoáng vật khác như: canxit, glauconit, khoáng vật sét, silit, mảnh vụn cơ học (thạch anh, feldspat, mica...). Đôi khi trầm tích sắt tạo thành một thể quặng sắt trầm tích chứa 100% khoáng vật sắt như các mũ sắt limonit và gơtit.
Description: tr. 389-391.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19140
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00239.pdf
  • Description : 
  • Size : 405.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.