Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19239
Title: Kiểm kê bổ sung, nghiên cứu xác định nguyên nhân sâu xa suy thoái và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý để bảo tồn một số hệ sinh thái đất ngập nước vùng nội địa của Việt Nam : Đề tài NCKH. QT.00.19
Authors: Phạm, Bình Quyền
Hoàng, Văn Thắng
Lê, Diên Dực
Võ, Thanh Giang
Vũ, Minh Hoa
Đặng, Anh Tuấn
Keywords: Bảo tồn sinh thái;Hệ sinh thái
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xác định các loại hình đất ngập nước (ĐNN) cơ bản của Việt Nam trên cơ sở Công ước RAMSAR và các nghiên cứu đã có ở Việt Nam. Mô tả định tính và định lượng các khía cạnh về điều kiện tự nhiên của ĐNN như địa hình-địa mạo, khí hậu-thủy văn, thảm thực vật, đa dạng sinh học, đất đai... chủ yếu ở : châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; ven biển miền Trung. Mô tả những thuộc tính chủ yếu, liệt kê các dịch vụ và đánh giá các giá trị về sinh thái học của các loại hình ĐNN ở Việt Nam
Description: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19239
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00467.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.