Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19244
Title: Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu hấp phụ trên cơ sở phế thải nông nghiệp và ứng dụng trong xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm dầu và kim loại nặng : Đề tài NCKH. QT.04.10
Other Titles: Development of sorbents from agricultural by-products and their use in the treatment of oil and heavy metal contaminated wastewaters
Authors: Nguyễn, Văn Nội
Nguyễn, Đắc Vinh
Trần, Đình Trinh
Nguyễn, Minh Phương
Trịnh, Thăng thủy
Keywords: Nghiên cứu chế tạo;Phế thải nông nghiệp;Nguồn nước bị ô nhiễm dầu;kim loại nặng
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 78 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19244
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00472.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.