Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19247
Title: Đặc điểm lớp từ ngữ dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán (Có đối chiếu với tiếng Việt) : Đề tài NCKH. QN.02.07
Authors: Phạm, Ngọc Hàm
Keywords: Ngôn ngữ giao tiếp;Tiếng Hán;Từ xung hô
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát hoạt động của lớp từ ngữ dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về xưng hô và từ ngữ xưng hô trong giao tiếp ngôn ngữ, làm rõ mối liên hệ văn hóa giao tiếp giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Thống kê, miêu tả lớp từ ngữ xưng hô trong môi trường giao tiếp gia đình của tiếng Hán, làm nổi rõ đặc điểm những phương tiện dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt
Description: 89 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19247
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00475.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.