Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19250
Title: Luật điều ước quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Đề tài NCKH.CB.04.25
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Luật Quốc tế;Điều ước quốc tế
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích tổng hợp so sánh về điều ước quốc tế, về luật điều ước quốc tế, phân biệt các bên của điều ước quốc tế; Tiến hành hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam điều chỉnh về quan hệ đối ngoại và hệ thống các văn bản pháp luật của nước ngoài điều chỉnh về quan hệ điều ước, trên cơ sở đó tiến hành phân tích, so sánh sự giống và khác nhau trong việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Tiến hành tổng kết một số điều ước song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua và phân tích những việc đã làm được cùng những việc chưa làm được. Cuối cùng đề tài nghiên cứu hoạt động của diều ước quốc tế và đưa ra những kiến nghị nhằm thực thi pháp luật về điều ước quốc tế Đề tài phân tích thực trạng việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước ta trong thời gian qua, những việc đã làm tốt và những điều còn hạn chế cần nghiên cứu để hoàn thiện hơn
Description: 130 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19250
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00478.pdf
  • Description : 
  • Size : 77.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.