Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19254
Title: Đổi mới hình thức thể hiện tác phẩm báo chí để nâng cao hiệu quả của truyền thông đại chúng : Đề tài NCKH. CB.01.06
Authors: Trần, Quang
Keywords: Báo chí;Thể loại báo chí;Truyền thông đại chúng
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tập trung nghiên cứu chủ yếu về 3 thể loại báo chí là tin, tường thuật và phỏng vấn. Trình bày đặc điểm thể loại, các kiểu cấu trúc, nguồn tin, thao tác nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm. Liên hệ, so sánh với một số thể loại thuộc các nhóm khác. Đề xuất một số quan niệm mới về tin, phỏng vấn và việc xây dựng tác phẩm mà các công trình trước đây chưa đề cập đến
Description: 135 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19254
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00486.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.