Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19255
Title: Phân tích đối chiếu trật tự từ trong động ngữ
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Hoàng Anh
Keywords: Ngôn ngữ học;Tiếng Anh;Tiếng Việt;Động ngữ
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích và đối chiếu trật tự từ trong động ngữ của hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó mô tả và xây dựng mô hình động ngữ của mỗi ngôn ngữ đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu những mô hình cấu trúc và các thành tố cấu tạo nên những mô hình đó, tìm ra những điểm giống và khác nhau về mặt hình thái - cú pháp, khả năng kết hợp của động từ cũng như ảnh hưởng của chúng tới thành tố phụ. Tìm hiểu sự thay đổi các thành tố trong cấu trúc và đưa ra một số nhận xét trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được và một số ứng dụng của việc phân tích đối chiếu trật tự từ trong công tác dịch thuật và giảng dạy tiếng Anh và tiếng Việt
Description: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19255
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00487.pdf
  • Description : 
  • Size : 56.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.