Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19300
Title: Nghiên cứu khả năng phân giải độc tố vi khuẩn lam của vi khuẩn trong môi trường nước hồ Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.07.53
Authors: Phạm, Thị Mai
Nguyễn, Kiều Băng Tâm
Đặng, Minh Hà
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Hồ Phú Dưỡng;Vi khuẩn;Độc tố
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu vi khuẩn lam Microcystis được phân lập từ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các loài vi khuẩn đất và nước có khả năng phân giải độc tố Microcystin. Từ các đối tượng nghiên cứu trên, đề tài đã thu được một số kết quả sau: Từ các mẫu nước ở hồ Hoàn Kiếm, đã phân lập thuần khiết được 6 chủng vi khuẩn lam thuộc chi Microcystis; Môi trường thạch agarose B12 thích hợp nhất cho việc phân lập Microcystis; Microcystis phát triển tốt nhất trong môi trường dịch thể J với mật độ đạt 26x106 tế bào/ml và cuối cùng đến môi trường B12 với mật độ 10,9 x 106 tế bào/ml; Hàm lượng độc tố Microcystin có trong các chủng vi khuẩn lam thu được ở hồ Hoàn Kiếm là 10 Mg/800mg sinh khối khô; Đã tuyển chọn từ các mẫu đất và nước hồ được 3 chủng vi khuẩn MM, NN1 và NN2 có khả năng phân giải độc tố Microcystin. Trong đó chủng MM có khả năng phân giải mạnh nhất; Đã sơ bộ phân loại 2 chủng vi khuẩn NN1, NN2 thuộc chi Bacillus còn chủng MM thuộc chi Sphingomonas.
Description: 31 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19300
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000001.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.