Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19337
Title: Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX : Đề tài NCKH
Authors: Nguyễn, Hữu Vui
Lương, Gia Tĩnh Gia Tĩnh
Keywords: Lịch sử triết học;Triết học phương Đông;Triết học Việt Nam;Tư tưởng triết học
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ cổ trung đại và chính sách của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đồng thời đi sâu phân tích tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ này
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19337
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00252.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.