Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19369
Title: Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (trichosanthes L.), họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QT.07.32
Authors: Nguyễn, Hoài An
Nguyễn, Thế Cường
Bùi, Việt Anh
Nguyễn, Anh Đức
Nguyễn, Thùy Liên
Keywords: Thực vật;Họ bầu bí;Việt Nam;Chi qua lâu
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu cấu trúc chung về hoa của một số loài thuộc chi Qua lâu. Phân tích các đặc điểm hình thái của bộ nhị cái một số loài thuộc chi Qua lâu. Làm một số tiêu bản giải phẫu bầu. Tìm hiểu kỹ thuật làm mẫu dưới kính hiển vi điện tử quyét (SEM) và quyets ảnh một số mẫu. Chụp ảnh các mẫu và giải phẫu dưới kính hiển vi. Đề tài đạt được các kết quả sau: Đề tài này chỉ ra một số đặc điểm đặc trưng của chi Qua lâu trong cấu trúc về hình thái của hoa cái, đặc biệt là cấu trúc của bộ nhị cái; Đề tài đã đề cập đến phương pháp làm tiêu bản thực vật dành cho kính hiển vi điện tử quyét (SEM) và phương pháp làm tiêu bản hiển vi thông thường; Đề tài đã cung cấp các tư liệu ảnh về cấu trúc của hoa cái một số loài thuộc chi Qua lâu.
Description: 21 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19369
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000006.pdf
  • Description : 
  • Size : 81.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.