Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (trichosanthes L.), họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam
Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (trichosanthes L.), họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam