Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19394
Title: Phật giáo ở Ninh Bình thời Đinh – Lê – Lý - Trần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
Authors: Lã Đăng, Bật
Keywords: Phật giáo;Ninh Bình;Thời Đinh - Lê - Lý - Trần
Issue Date: 2009
Description: tr. 23-26
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19394
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phật giáo ở Ninh Bình thời Đinh – Lê – Lý - Trần.pdf
  • Description : 
  • Size : 197.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.