Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19492
Title: Nghiên cứu triển khai một hệ thống dạy học trên mạng Intranet Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QT.01.51
Authors: Nguyễn, Đình Hoá
Dương, Anh Tuấn
Lê, Thị Thanh Hải
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Dạy học trên mạng;Giáo dục đại học;Internet;Đào tạo từ xa
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ đào tạo từ xa qua mạng, có kèm theo bài giảng cho môn học và cài đặt thử nghiệm trên mạng Intranet của trường ĐHKHTN
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19492
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00267.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.