Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19569
Title: Những khó khăn và thuận lợi trong việc áp dụng các công cụ kinh tế vào công tác quản lý môi trường ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QT.02.30
Authors: Vũ, Quyết Thắng
Lê, Minh Toàn
Phạm, Văn Quân
Đàm, Duy Ân
Đào, Thị Hiền
Keywords: Kinh tế;Môi trường;Quản lý môi trường;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày các công cụ kinh tế và tiêu chí trong việc áp dụng các công cụ kinh tế (CCKT) trong quản lý môi trường (QLMT). So sánh các CCKT với công cụ pháp lý áp dụng cho QLMT. Đưa ra một vài CCKT áp dụng tại các nước OECD và phương pháp sử dụng CCKT ở các nước đang phát triển. Từ đó trình bày hiện trạng áp dụng CCKT trong QLMT ở Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị về chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, năng lực quản lý nhà nước và giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng CCKT trong QLMT ở Việt Nam
Description: 25 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19569
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00479.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.