Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19570
Title: Lý luận, phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986- 2000 những hướng tiếp cận mới : Đề tài NCKH. QX.98.10
Authors: Phạm, Quang Long
Hà, Minh Đức
Lí, Hoài Thu
Nguyễn, Văn Nam
Trần, Khánh Thành
Đỗ, Văn Khang
Keywords: Giai đoạn 1986-2000;Lý luận văn học;Phê bình văn học;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài nghiên cứu các hướng tiếp cận mới của giới nghiên cứu, lý luận phê bình xung quanh những vấn đề thuộc về bản chất cuả văn học như đặc trưng của hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động tinh thần đặc thù của con người, vấn đề văn học và hiện thực, văn học và chính trị, cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, đánh giá văn học quá khứ, bình giá cá hiện tượng văn học đương đại, vấn đề phương pháp nghệ thuật, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, thi pháp học, vấn đề tiếp nhận các giá trị truyền thống.. Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Trên cơ sở khảo sát đời sống lý luận, phê bình văn học giai đoạn 1986-2000, tìm ra những nội dung mới, những phương pháp mới và giới nghiên cứu, lý luận, phê bình đã nêu ra; từ những cái mới đó đánh giá tiến trình, nội dung, những mặt được và chưa được của quá trình đổi mới văn học trên các bình diện và cấp độ khác nhau: từng hiện tượng văn học riêng biệt đến cả một phong trào, một giai đoạn, từ tác giả, tác phẩm đến sự nghiệp sáng tác của một nhà văn, một giai đoạn văn học Những kết quả này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy văn học Việt Nam giai đoạn năm 1986-2000 hoặc các chuyên đề thuộc bộ môn Lí luận văn học
Description: 134 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19570
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00126.pdf
  • Description : 
  • Size : 88.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.