Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19580
Title: Nghiên cứu xây dựng một quy trình đào tạo giáo viên THPT chất lượng cao trong trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực : Đề tài NCKH. QG.01.15
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: Giáo dục đại học;Giáo viên;Đào tạo
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về các mô hình và quy trình đào tạo giáo viên trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng cơ sở lý luận về giáo viên chất lượng cao. Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành mô hình và quy trình đào tạo giáo viên THPT chất lượng cao trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Đánh giá kết quả triển khai bước đầu mô hình và quy trình đào tạo giáo viên chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 46 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19580
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00483.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.