Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19581
Title: Nghiên cứu xây dựng bộ từ chuẩn tìm tin cho các cơ sở dữ liệu tư liệu chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện : Đề tài NCKH. QX.00.08
Authors: Vũ, Văn Nhật
Keywords: Cơ sở dữ liệu tư liệu;Khoa học thư viện;Thông tin;Từ điển từ chuẩn
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Bước đầu thử nghiệm hình thành một BTCTT chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện như một thí dụ điển hình để làm rõ các vấn đề lý luận, phương pháp luận và thực tiễn đã được đề cập đến trong nội dung nghiên cứu của đề tài Đề tài hệ thống hoá và khái quát sự hình thành phát triển và vai trò của bộ từ chuẩn tìm tin (BTCTT) trong lĩnh vực hoạt động thông tin - thư viện Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Giúp cho những người đang theo học ở các cấp đào tạo của chuyên ngành thông tin - thư viện và quản trị thông tin nắm được những kiến thức lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và khai thác bộ từ chuẩn tìm tin, đồng thời tạo điều kiện cho họ có thể nghiên cứu vận dụng và phát triển những vấn đề lý luận và thực tiễn này vào các công việc chuyên môn nghiệp vụ của họ sau này ở các trung tâm thông tin-thư viện và các cơ quan thông tin KHCN Bước đầu biên soạn BTCTT với gần hai ngàn mục từ chuẩn và khoảng bốn ngàn đơn vị từ vựng về khoa học thông tin-thư viện và quản trị thông tin
Description: 165 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19581
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00128.pdf
  • Description : 
  • Size : 51.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.