Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19582
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và ứng dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà Bình : Đề tài NCKH. QGTĐ.02.03
Authors: Phạm, Ngọc Hồ
Lê, Văn Khoa
Lê, Đức
Nguyễn, Quốc Việt
Vũ, Văn Mạnh
Keywords: Bản đồ hiện trạng môi trường;Hoà Bình;Môi trường nước;Môi trường đất
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200
Description: 106 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19582
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00274.pdf
  • Description : 
  • Size : 91.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.