Nghiên cứu thiết kế chế tạo modem vô tuyến theo chuẩn 802.11b
Nghiên cứu thiết kế chế tạo modem vô tuyến theo chuẩn 802.11b