Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19591
Title: Các hội quần chúng không chính thức ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội - Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quản lý xã hội cấp cơ sở : Đề tài NCKH. QG00.14
Authors: Trịnh, Trí Thức
Bùi, Thanh Quất
Dương, Văn Duyên
Hoàng, Xuân Phú
Nguyễn, Hàm Giá
Nguyễn, Hữu Vui
Nguyễn, Kim Thanh
Trần, Ngọc Liêu
Tống, Văn Chung
Keywords: Chính trị;Hà Nội;Quản lý xã hội;Tổ chức quần chúng
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chương 2: Mối quan hệ giữa hội quần chúng không chính thức với các tổ chức khác Chương 3: Ảnh hưởng của các hội quần chúng không chính thức đến đời sống xã hội ở các cơ sở: một số vấn đề đặt ra và giải pháp Chương1: Tính chất và hoạt động của các hội quần chúng không chính thức ở cơ sở ngoại thành Hà Nội hiện nay Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Qua khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng không chính thức và thực trạng lãnh đạo, quản lý các hội này ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội; ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định, phát triển xã hội ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm định hướng lãnh đạo, quản lý tốt hơn các hội này, phát huy mặt tích cực của quần chúng trong đời sống xã hội cấp cơ sở, góp phần ổn định và phát triển xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước Kết quả của đề tài có thể được triển khai thành chuyên đề giảng dạy cho sinh viên ngành Quản lý xã hội Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy các môn học, các chuyên đề có liên quan đến quản lý xã hội nói chung và quản lý xã hội cấp cơ sở ở nông thôn nói riêng
Description: 76 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19591
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00129.pdf
  • Description : 
  • Size : 82.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.